otisk

Zodpovědnost za obsah

Cestování časem ve Vídni Betriebs GmbH
Habsburgergasse 10a
1010 Vídeň
Telefon: +43-1-5321514
Fax: +43-1-5321514-20
E-mail: office@timetravel-vienna.at

Právní forma:
Společnost s ručením omezeným

obor podnikání:
Provoz zařízení pro volný čas a souvisejícího prodeje produktů

Výkonný ředitel:
Dr Paul Rankine

Jurisdikce:
Registrační číslo společnosti: FN 348595s
Obchodní rejstříkový soud: Obchodní soud ve Vídni
UID číslo: ATU 65891715

Komora: Vídeňská obchodní komora

orgán přísl. EKG: Městská rada Vídně

Odkaz na obchodní předpisy, viz www.ris.bka.gv.at

Informace zveřejněné na této webové stránce slouží výhradně k získání informací o oblastech a službách Time Travel in Vienna Betriebs GmbH. Za správnost, úplnost, aktuálnost nebo kvalitu poskytnutých údajů nepřebíráme žádnou odpovědnost. Kromě toho si vyhrazujeme právo kdykoli změnit informace bez předchozího upozornění.

Všechna práva vyhrazena © Vídeň, 2021

Zřeknutí se odpovědnosti

1. Obsah online nabídky
Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou v zásadě vyloučeny, pokud nelze prokázat, že autor jednal úmyslně nebo s hrubým obsahem existuje vina z nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale ukončit zveřejňování.

2. Reference a odkazy
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na webové stránky třetích stran („odkazy“), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, vstoupí odpovědnost v platnost pouze v případě, že by si byl autor vědom obsahu a bylo to technicky možné a přiměřené. aby tak učinil, aby zabránil použití nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazu nebyl na odkazovaných stránkách rozeznatelný žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných/propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech odkazovaných / připojených stránkách, které byly po vytvoření odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené v rámci našich vlastních webových stránek, jakož i na záznamy třetích stran v návštěvních knihách, diskusních fórech a seznamech adres, které vytvořil autor. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití nebo nevyužití takových informací je odpovědný výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoli osoba, která se na příslušnou publikaci pouze odkáže prostřednictvím odkazů.

3. Autorské právo a právo ochranných známek
Autor se snaží dodržovat autorská práva ke grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat bezlicenční grafiky, zvukové dokumenty, video. sekvence a texty. Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami bez omezení podléhají ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušného registrovaného vlastníka. Závěr, že ochranné známky nejsou oceněny právy třetích osob, by neměl být vyvozován pouze na základě pouhé zmínky! Autorská práva na publikované objekty vytvořené samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Reprodukce nebo použití takové grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

4. Platnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, ze které byl na tuto stránku učiněn odkaz. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.

Tisk, novináři:

Pro tiskové informace kontaktujte prosím paní Nicole Mayer, email: nm@timetravel-vienna.at

Online řešení sporů v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. 1 ODR-VO:

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou naleznete na //ec.europa.eu/consumers/odr/ .